Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

obchodnej spoločnosti Proxima Centauri s. r. o., so sídlom Nová 1224/2A, 925 53 Pata, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 45179/T. 

IČO: 52620221
DIČ: 2121084526
IČ DPH: SK2121084526 (platca DPH)
Bankové spojenie, Fio banka
IBAN
SK07 8330 0000 0024 0180 1641

Kontakt
+421 (0) 37 202 13 50
objednavky@proxima.store
www.proxima.store
(ďalej len ako „predávajúci)

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len ako „VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy k uzatvoreniu ktorej prišlo na základe potvrdenia písomnej objednávky kupujúceho, predmetom ktorej je tovar ponúkaný a bližšie špecifikovaný na internetovej stránke predávajúceho www.proxima.store (ďalej aj len ako „internetová stránka), a to formou internetového obchodu.

Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou je aj reklamačný poriadok  predávajúceho  okamihom odoslania svojej objednávky predávajúcemu. Ustanovenia týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením a zaslaním objednávky sa oboznámil s ustanoveniami týchto VOP a reklamačným poriadkom, a že s nimi bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. 

 

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:

 • Zmluva na diaľku je zmluva dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 • Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u predávajúceho riadne objednala tovar z ponuky dostupnej na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „kupujúci).
 • Tovar je produkt, výrobok, súčasť výrobku alebo služba, ktorú je predávajúci oprávnený poskytovať na účely jeho konečného predaja podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zásielka – tovar podľa objednávky kupujúceho určený na doručenie,
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy - potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim,
 • Kúpna cena – cena  uvedená na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania  objednávky kupujúcim, ak nie je dohodnuté inak.

 

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane jeho špecifikácie a ceny sú uvedené v katalógu internetového obchodu predávajúceho.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že tovar sa môže dodávať pod iným názvom, ako je uvedený v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny či odlišnosti názvu u výrobcu či veľkoobchodného dodávateľa) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode predávajúceho.
 3. Tovar, ktorý je zákazníkovi dodávaný v rozloženom stave je určený pre samostatnú montáž podľa priloženého obrázkového návodu, pričom nevyžaduje vysoko odbornú remeselnú skúsenosť, pokiaľ nie je pri produkte vyslovene uvedené inak. 
 4. Ceny tovaru sú platné po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 5. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ktoré je kupujúci  povinný uhradiť predávajúcemu spolu s kúpnou cenou tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade doručenia tovaru mimo územia SR budú náklady na dodanie tovaru vyčíslené kupujúcemu osobitne, a to na základe konkrétnej požiadavky kupujúceho, ktorú zašle predávajúcemu e-mailom na objednavky@proxima.store, a to ešte pred odoslaním samotnej objednávky.
 6. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.proxima.store fakturuje v mene EURO.

 

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci uzatvára s kupujúcim v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti kúpnu zmluvu na diaľku, a to prostredníctvom elektronickej objednávky, ktorou si kupujúci u predávajúceho objednáva tovar z ponuky uvedenej na internetovej stránke predávajúceho 

  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode predávajúceho,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám, pričom berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet kupujúceho, ak svoj účet dlhšie nevyužíva alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy a týchto VOP.   
 2. Pre platnosť objednávky je potrebné, aby kupujúci  pravdivo a úplne vyplnil všetky údaje a náležitostí požadované elektronickým systémom vrátane potvrdenie o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, s ktorými bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. Objednávka kupujúceho musí obsahovať:

a) presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet,
b) cenu tovaru vrátane DPH,
c) spôsob platby  
d) miesto dodania a spôsob doručenia tovaru, 
e) cenu za dopravu.

Objednávka musí taktiež obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:

 1. ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia,
 2. ak je kupujúcim právnická osoba, je nutné uviesť obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručenia, v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.
 3. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Objednávka predstavuje pre predávajúceho ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za záväzné a správne. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu automatický e-mail s poďakovaním za objednávku a jej sumarizáciou v e-maili. Zaslanie automatického e-mailu je potvrdením objednávky kupujúceho (ďalej aj len ako „potvrdenie“).
 4. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza momentom potvrdenia objednávky predávajúcim (prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho a formulár na odstúpenie od zmluvy). Kúpna zmluva je tak uzatvorená na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho, t.j. automatického potvrdenia objednávky. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú pre kupujúceho záväzné. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej písomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. V prípade, ak predávajúci dodatočne zistí,  že objednaný  tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (výrobcu) tovaru, predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať o danej situácii kupujúceho za účelom určenia ďalšieho postupu. Predávajúci je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi a už zaplatil celú alebo pomernú časť kúpnej ceny objednaného tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu (po dohode s kupujúcim) v čo najkratšom možnom termíne, maximálne však do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci od zmluvy odstúpil.
 6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, ak bolo kupujúcemu zaslané automatické potvrdenie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí návrhu na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV. Povinnosti a záväzky zmluvných strán

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že:

  • kupujúcemu dodá tovar v dohodnutom množstve, kvalite, rozmere a lehote, a to za kúpnu cenu, ktorá je platná v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho,
  • vystaví a dodá kupujúcemu  faktúru za tovar, resp. daňový doklad, ktorý predávajúci zasiela v elektronickej podobe.

 2. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v dohodnutej lehote splatnosti.

V. Kúpna cena, platobné podmienky

 1. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru vrátane nákladov na jeho dodanie zo strany kupujúceho.
 2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru.
 3. Kupujúci nakupuje tovar za kúpnu cenu, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase odoslania elektronickej objednávky kupujúceho  predávajúcemu.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 5. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na jeho prepravu zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho. Uvedené náklady budú kupujúcemu účtované ku kúpnej cene tovaru naviac. Cena za dopravu sa kupujúcemu zobrazí na internetopvej stránke predávajúceho v nákupnom kopšíku predávajúceho pre celú objednávku, a to ešte pred odoslaním objednávky. 
 6. Ceny za jednotlivé kusy tovarov sú na internetovej stránke predávajúceho uvádzané vrátane aktuálne platnej DPH.
 7. Predávajúci prideľuje na tovar zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň odoslania jeho objednávky. Zľavy sú poskytované prostredníctvom akcií. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 8. Predávajúci požaduje od kupujúceho úhradu kúpnej ceny vo výške 100 % z celkovej ceny objednávky po potvrdení objednávky, vždy pokiaľ sa jedná o objednávku podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. ak si kupujúci vyberie inú veľkosť, farbu, poťahovú látku alebo  čalúnenie ako je kombinácia vyobrazená na internetovej stránke predávajúceho). Úhradu kúpnej ceny požaduje predávajúci vopred taktiež na objednávky vo vyššej hodnote, spravidla nad 2.000,- EUR  alebo s vyšším počtom kusov, spravidla, viac ako 30.  Za deň uhradenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania konkrétnej čiastky na účet predávajúceho. 
 9. Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN SK0783300000002401801641 vedený vo Fio banka. Pri tomto spôsobe platenia je kupujúci povinný zaplatiť za tovar vopred vo výške 100% z celkovej ceny zásielky po tom, ako mu bude zaslaná objednávka. Kupujúci je povinný pri úhrade objednávky uviesť príslušný variabilný symbol. Platba kupujúceho sa páruje s objednávkou výhradne prostredníctvom variabilného symbolu. V prípade, ak pri platbe variabilný symbol chýba alebo nie je uvedený správne, môže nastať problém so spárovaním objednávky, čo  môže spôsobiť predĺženie doby dodania tovaru. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho so správne uvedeným variabilným symbolom. V tomto prípade bude tovar kupujúcemu vyexpedovaný až po spárovaní objednávky a pripísanej kúpnej ceny za tovar na účet predávajúceho uvedený v záhlaví týchto VOP.
  • v hotovosti  pri prevzatí zásielky na dohodnutej adrese doručenia. Platbu v hotovosti predávajúci spoplatňuje sumou 2 Eurá.
  • bezhotovostne, platobnou bránou Shoptet Pay
 1. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou bezhotovostnej platby 4 kalendárne dni, predávajúci ho na túto skutočnosť automaticky upozorní. V prípade, ak  kúpna cena nie je pripísaná na účet predávajúceho a kupujúci nepreukáže realizáciu platby dokladom ani 7 dní po zaslaní upozornenia zo strany predávajúceho, môže byť jeho objednávka automaticky stornovaná.
 2. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Faktúru a doklad o úhrade cez virtuálnu pokladnicu predávajúci odosiela kupujúcemu elektronicky, a to na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v samotnej objednávke.

 

VI. Dodacie lehoty, podmienky a termíny

 1. Dodanie tovaru  realizuje predávajúci prevažne vlastnou dopravou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Adresou doručenia sa rozumie adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo inému prepravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Minimálne deň pred doručením zásielky bude predávajúci telefonicky, formou sms a e-mailom kontaktovať kupujúceho, aby mu dodanie zásielky avizoval. V deň doručenia tovaru informuje šofér kupujúceho telefonicky vopred o predbežnom čase doručenia zásielky. Oznámený čas doručenia je pre kupujúceho len orientačný a môže sa líšiť vzhľadom na nepredpokladané  dopravné situácie na ceste.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaním na ním uvedenej adrese. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež dodatočné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Doba pre dodanie tovaru:

  • pri tovare ,,skladom“ - je dodávka tovaru uskutočnená do 7-14 pracovných dní,
  • pri tovare ,,na objednávku“ - je dodacia lehota individuálna, pričom je konkretizovaná na internetovej stránke predávajúceho, a to vždy pri každom tovare osobitne. V prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním objednaného tovaru, kupujúci súhlasí s dodaním tovaru v  dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na tento účel poskytne. V prípade, ak sa omeškanie s dodaním týka tovaru,  ktorý je zhotovovaný podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa je potrebné pod pojmom dodatočná primeraná lehota rozumieť  14 kalendárnych dní. V ostatných  prípadoch sa pod týmto pojmom rozumie 7 kalendárnych dní. Ak predávajúci nedodá tovar kupujúcemu ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť,  s tým, že predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 1. Náklady spojené s dopravou nezahŕňajú donášku tovaru dovnútra objektu, ktorý kupujúci v objednávke označil ako miesto dodania tovaru. Kupujúci si je vedomý tohto, že v prípade tovaru väčších rozmerov, či hmotnosti  si bude potrebné obstarať  pomocnú silu, resp. tretiu osobu  na prevzatie zásielky. 
 2. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VII. Preberanie tovaru

 1. Kupujúci sa zaväzuje:

  • pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi tovar riadne skontrolovať. Kupujúci podpíše pri prevzatí tovaru dodací list, na ktorom potvrdí, že prevzal neporušenú zásielku. V prípade, že je prepravný obal zásielky viditeľne poškodený, kupujúci je povinný zásielku rozbaliť a skontrolovať, či je tovar poškodený. Ak áno, je kupujúci oprávnený odmietnuť prevziať dodaný tovar, čo vodič automaticky zaznačí do interného systému predávajúceho a zásielku vezme späť k predávajúcemu. V prípade, ak tovar doručuje externá dopravná spoločnosť je potrebné o tejto situácii bezodkladne informovať predávajúceho cez online formulár na www.proxima.store/reklamacny-formular alebo na tel. č. +421 905 441 335. V prípade reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri preberaní zásielky, je kupujúci povinný túto reklamáciu uplatniť okamžite po prevzatí, a to najneskôr do 24 hod. k čomu môže použiť online formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho pod názvom: www.proxima.store/reklamacny-formular 
  • v prípade využitia externej prepravnej služby je možné reklamáciu na rozbité sklo uplatniť len u dopravcu. V tejto súvislosti je vždy dôležité priamo na mieste požiadať prepravcu,  aby vykonal zápis o poškodení zásielky a  o vzniknutej situácii informovať predávajúceho e-mailom na store.proximamail.com. 
 1. V prípade, ak kupujúci dodatočne zistí, že zásielka nie je kompletná alebo má tovar zjavnú vadu, ktorú mohol zistiť jej kontrolou pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu v súlade s ustanoveniami bodu 1 tohto článku VOP je možné dodatočnú reklamáciu kupujúceho uznať  len za predpokladu, ak preukáže, že tovar mal reklamované vady už v čase jeho prevzatia. 

 

VIII. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy 

 1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, a to  do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom  tak môže urobiť bez udania dôvodu a bez toho, aby mu hrozila penalizácia. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Uvedenú možnosť nemá kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ak kúpnu zmluvu uzatvoril v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti.
 2. Kupujúci podľa bodu 1 je rovnako oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie, t.j. pred tým ako  objednaný tovar od predávajúceho či prepravcu prevezme.
 3. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý bol zhotovený alebo upravený  podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
 4. V odstúpení je kupujúci povinný uviesť svoje meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, číslo objednávky, názov produktu. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť taktiež formulár k odstúpeniu od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.proxima.store/reklamacny-forlmular. Po odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar. Tovar musí byť kompletný, čistý, nepoškodený, rozložený  v pôvodnom (originálnom) obale, tak aby bol plne spôsobilý na ďalší predaj.
 5. Včasné odstúpenie kupujúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie odoslané predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 6. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu, prípadne dovoz tovaru, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Predávajúci bezodkladne informuje o vzniknutej situácii kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti mu v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

Vrátenie platieb kupujúcemu

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, balenie  a poštovné. Predávajúci tak spraví spravidla bez zbytočného odkladu po vrátení tovaru zo strany kupujúceho. 
 2. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znáša samotný kupujúci.
 3. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci  pri svojej úhrade. Kupujúci je oprávnený dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Vrátenie tovaru predávajúcemu

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať objednaný tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar, ako aj príslušné doklady je kupujúci povinný odovzdať alebo zaslať doporučene na adresu: Proxima Centauri s. r. o., Šurianky 100, Šurianky 951 26. Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku. Doručenie tovaru je potrebné predávajúcemu vopred avizovať telefonicky na tel. č. +421 905 441 335.
 2. Kupujúci  znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 3. Kupujúci je povinný vrátiť tovar späť predávajúcemu v takom stave, že: 
 • tovar bude v pôvodnom, nepoškodenom obale, tak aby bol spôsobilý na ďalší predaj,
 • tovar nebude nad nevyhnutný rozsah použitý, znečistený  alebo poškodený, 
 • tovar bude vrátený kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie spolu s dokladom o kúpe).

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, t.j. uvedený nárok si bude predávajúci po odstúpení od zmluvy a splnení svojich povinností, ktoré sa na odstúpenie od zmluvy viažu, následne od kupujúceho  vymáhať.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

IX  Záručná lehota

 1. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľom, záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak kupujúci nie je spotrebiteľom, resp. v zmluvnom vzťahu vystupuje ako podnikateľský subjekt, záručná lehota je 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie tovaru bežným používaním, ako ani na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.
 3. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená počas záručnej lehoty. Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 4. Pri výmene chybného tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť na tovar nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru.

 

X.  Vylúčenie záruky na vady tovaru

 1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po prevzatí tovaru:
  • spôsobil kupujúci alebo iná osoba neodbornou manipuláciou, obsluhou, alebo vznikli  nezávisle od ich konania vyššou mocou (vis maior),
  • spôsobil kupujúci alebo iná osoba svojim odevom, ktorý zanechal škvrny na koži, látkach alebo iných bledých povrchoch tovaru,  
  • vznikli zanedbaním starostlivosti o tovar,  nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený,
  • vznikli mechanickým poškodením tovaru alebo nesprávne prevedenou montážou, údržbou, neodborným čistením, nesprávnym používaním či prekročením nosnosti tovaru,
  • vznikli  použitím nevhodných chemikálií, ktoré narušili povrchovú úpravu tovaru,
  • vznikli poškodením, ktoré bolo spôsobené domácim zvieraťom (rôzne škrabance, dierky, fľaky, praskliny),
  • vznikli ako následok nedostatočného alebo neodborného ošetrenia tovaru, svojvoľného zásahu  alebo opravy vykonanej inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa ustanovení týchto VOP, či iných zrejmých neodborných zásahov do tovaru,
  • vznikli používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  • vznikli poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  • vznikli nesprávnym skladovaním, uschovaním tovaru alebo odkladaním tovaru v nevhodnom prostredí,
  • vznikli poškodením vodou, ohňom, slnečným žiarením, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • používaním tovaru s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabránilo odstráneniu vady alebo zväčšilo rozsah vady,

Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru, pre ktoré bola kupujúcemu už na tovar poskytnutá zľava.

XI. Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar, ktorý si zakúpil má kvalitu, rozmery a úžitkové vlastnosti, ktoré si strany vzájomne dojedali. Ak takéto osobitné dojednanie pri uzavretí kúpnej zmluvy chýba, predávajúci zodpovedá kupujúcemu zato, že tovar, ktorý si zakúpil má také vlastnosti, ktoré predávajúci popisuje na svojej internetovej stránke alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru.
 2. Predávajúci zodpovedná kupujúcemu taktiež zato, že tovar je bez vád a bude mu dodaný v objednanom množstve.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré

a) existovali pri jeho prevzatí,
b) vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste, ktorý bol potvrdený predávajúcim.

 

XII. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho

 1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa článku X týchto VOP.
 2. Predávajúci taktiež nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré:

  • vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí,
  • kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktoré neoznámil predávajúcemu riadne a včas v súlade s článkom VII týchto VOP,
 3. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady tovaru, ak kupujúci nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.
 4. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za prirodzené starnutie a opotrebovanie tovaru, ako ani za prirodzené prejavy materiálov, z ktorých je tovar vyrobený. Z dôvodu právnej istoty tak uvádzame, že vadou tovaru nie je:
  • zvukový prejav použitého materiálu, ako napríklad zvuk kože, pukanie dreva alebo vŕzganie kovu, nakoľko sú dané zvukové prejavy príznačné pre tento materiál, 
  • rozdielna zrnitosť, jazvy, drobné farebné odchýlky kože, nakoľko sa jedná o prírodný materiál, 
  • rozdielny odtieň dreva spôsobený jeho prirodzenou štruktúrou,
  • jemná zmena farebných odtieňov pri vystavení tovaru slnečnému žiareniu,
  • zvlnenie poťahov, nakoľko ide o elastický materiál, ktorý sa po istej dobe používania prirodzene mierne natiahne, čoho dôsledkom je zvrásnenie povrchového materiálu prípadne zvlnenie, ktoré sa dá eliminovať správnou údržbou, 
  • jemný záhyb spôsobený rôznou hrúbkou a kvalitou poťahového materiálu,
  • zmena tvrdosti výplní, čo je ich prirodzenou vlastnosťou, 
  • vŕzganie kovového mechanizmu spôsobené trením dvoch kovových plôch o seba.

XIII. Vady tovaru

1. Vady tovaru rozlišujeme na odstrániteľné, neodstrániteľné alebo opakujúce sa:

A/ Odstrániteľné vady sú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné vady, je kupujúci oprávnený požadovať:

a) ich bezplatné, riadne a včasné odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty (max. do 30 dní),
b) výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

B/ Neodstrániteľné vady sú vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru. Pri preukázaní neodstrániteľných vád je kupujúci oprávnený požadovať výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. V prípade, ak výmena tovaru zo strany predávajúceho, resp. výrobcu nie je možná, realizovateľná a zistená vada bráni riadnemu užívaniu tovaru, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, môže predávajúci na základe žiadosti kupujúceho poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Po poskytnutí zľavy nie je možné uplatniť si nároky z takto zľavneného tovaru, resp. časti alebo dielu.

C/ Opakujúce sa vady, je kupujúci oprávnený požadovať, aby predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný alebo odstúpi od zmluvy, ak vadu síce možno odstrániť avšak táto vada bráni riadnemu užívaniu tovaru vzhľadom na vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na tovare súčasne vyskytli, pričom každá z vád bráni riadnemu užívaniu veci.

 

XIV. Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci má právo predávajúcemu vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. 
 2. Vadu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť si tovar.
 3. Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia kupujúcim, kupujúci je povinný vytknúť vadu tovaru bez zbytočného odkladu odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 4. Ak kupujúci nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.
 5. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 6. Ak kupujúci  reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

XV. Postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru (postup pre uplatnenie reklamácie)

1. V prípade, ak sa v priebehu záručnej doby vyskytne na tovare vada, je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu od jej zistenia písomne na e-mailovej adrese: reklamacie@proxima.store, pričom tak môže spraviť aj za použitia online reklamačného formuláru, ktorý predávajúci zverejňuje na svojej internetovej stránke www.proxima.store/reklamacny-formular 
2. Reklamácia musí obsahovať:

  • názov reklamovaného tovaru, číslo alebo iné označenie dielu podľa plánu (ak je uvádzaný), 
  • číslo objednávky,
  • konkrétny popis vady (druh  a rozsah),
  • fotografie, na ktorých sú dobre viditeľné uplatňované vady tovaru. V prípade ak je to vzhľadom na povahu tovaru možné sa kupujúci zaväzuje bez zbytočného odkladu zaslať predávajúcemu taktiež samotný reklamovaný tovar. V  prípade objemnejšieho tovaru sa kupujúci zaväzuje na výzvu predávajúceho bezodkladne sprístupniť servisnému pracovníkovi predávajúceho miesto, kde sa tovar nachádza, prípadne mu tovar odovzdať či poskytnúť inú ním konkretizovanú súčinnosť).
  • právo, ktoré si  v zmysle ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka voči predávajúcemu uplatňuje,
  • adresu, na ktorú má predávajúci zaslať vybavenú reklamáciu,
  • kontakt na kupujúceho (tel. č. , e-mail).
 1. Tovar v rámci reklamácie nemožno zaslať predávajúcemu na dobierku. Zásielka na dobierku nebude prevzatá a nebude považovaná za zaslanie tovaru predávajúcemu.
 2. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky podmienky uvedené v bode 2 tohto článku vrátane doručenia tovaru, alebo jeho fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia mu na začatie reklamačného konania postačuje.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo nezačať konanie o reklamácii tovaru až do doby, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie v zmysle bodu 2 tohto článku. Na odstránenie formálnych nedostatkov reklamácie určí predávajúci kupujúcemu lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.
 4. V prípade, ak kupujúci neodstráni formálne nedostatky reklamácie v lehote podľa bodu 5, predávajúci konanie o reklamácii tovaru zastaví.
 5. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu bezprostredne po prijatí reklamácie reklamačný protokol - potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Ak kupujúci opomenie v reklamácii uviesť, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, predávajúci do reklamačného protokolu uvedie, že kupujúci spôsob vybavenia reklamácie neurčil a zároveň ho o jeho právach poučí. Reklamačný protokol je po prijatí reklamácie zaslaný kupujúcemu e-mailom.
 6. Následne predávajúci, resp. jeho zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, následne písomne informovať zákazníka o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsiať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. podľa dohodnutého termínu. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil kupujúci svojim konaním alebo svojou nespoluprácou, resp. neposkytnutím súčinnosti. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 
 7. V prípade, že kupujúci neuplatní reklamáciu vyššie uvedeným spôsobom, nebude mu právo z vadného plnenia priznané. 
 8. Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný, považuje sa reklamácia za vybavenú. Ak bude sa kupujúci domáhať práva z vadného plnenia a ak bude jeho reklamácia uznaná ako oprávnená, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Právo na náhradu nákladov účelne vynaložených však musí kupujúci uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, počas ktorej možno vadu tovaru vytknúť.
 9. Po vybavení reklamácie je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane prípadného potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Ak dôjde k zamietnutiu reklamácie, je predávajúci povinný svoje rozhodnutie kupujúcemu písomne odôvodniť. Potvrdenie o vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu spolu s reklamovaným tovarom na adresu uvedenú v reklamácii. 
 10. Kupujúci bol riadne oboznámený o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde a akým spôsobom možno reklamáciu uplatniť v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že predávajúci umiestnil tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj reklamačný poriadok (viď článok ....a nasl.) na stránke elektronického obchodu predávajúceho, kde mal kupujúci možnosť  prečítať si ich pred samotným odoslaním objednávky. 

 

XVI. Reklamácie a alternatívne riešenie sporov

 1. Reklamácie sú vybavované e-mailom na reklamacie@proxima.store alebo poštou na adrese: Proxima Centauri s. r. o., so sídlom Nová 1224/2A, 925 53 Pata
 2. Podrobnosti o zodpovednosti za vady, záruke, spôsobe a podmienkach reklamácie sú súčasťou týchto VOP, pričom sú bližšie konkretizované  v ustanovení článku  IX a nasl. VOP. 
 3. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov). 
 4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Návrh kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

  a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  b) presné označenie predávajúceho,
  c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  d) označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
  e) dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
  f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 6. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný  na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

XVII. Ochrana osobných údajov

 1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, vrátane ich spracovania na marketingové účely. Na spracovanie osobných údajov je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a osoby vykonávajúce dopravu a montáž objednaného  tovaru. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí až do odvolania, kupujúci môže súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli kupujúcemu vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie kupujúci.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje kupujúci predovšetkým na účely potvrdenia objednávky predávajúcim, zaslania objednaného tovaru na  adresu kupujúceho, ako aj na účel ďalšej komunikácie súvisiacej s registráciou a objednaným tovarom vrátane prípadného reklamačného konania.
 3. Zaslaním objednávky predávajúcemu udeľuje kupujúci súhlas na spracúvanie a uchovávanie údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

XVIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak. Predávajúci má výhradné právo tieto VOP meniť a dopĺňať, pričom každá zmena či doplnenie musí byť uskutočnená písomnou formou. Nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok vrátane ustanovení týkajúcich sa reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho , zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany tieto vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný súd.
 5. Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol. Zmluvné strany si môžu písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať taktiež prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
 6. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 8. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 9. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1. 2021.

 

 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz